درباره کنفرانس

عليرغم اينكه موضوع مهندسي پزشكي و جايگاه آن در ايران از حدود سال 1360 و با تشكيل گروه مهندسي پزشكي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پس از آن با پذيرش اولين دانشجويان كارشناسي ارشد مشترك بين دانشگاه شهيد بهشتي و صنعتي شريف، مورد توجه متخصصين رشته هاي مختلف قرار گرفته بود، اما در آذرماه سال 1366 و با برگزاري اولين كنفرانس در حوزه مهندسي پزشكي با عنوان "بررسي مسائل مهندسي پزشكي در ايران و جهان" در دانشگاه صنعتي اميركبير بود كه معني و مفهوم اين رشته و نقش آن در رفع نيازهاي رو به رشد كشور تشريح گرديد و حركت به سوي توسعه اين رشته در دانشگاههاي مختلف كشور شتاب مضاعف گرفت.
در سالهاي بعد دانشگاههاي مختلفي ميزبان و برگزاركننده اين كنفرانس بودند و از زمان بيستمين كنفرانس در دانشگاه تهران عنوان آن به كنفرانس مهندسي زيست پزشكي اصلاح گرديد.

ششمين كنفرانس مهندسي پزشكي، 1371، دانشگاه علم و صنعت ایران
هفتمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1373 ، دانشگاه صنعتی شریف
هشتمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1375، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1378، دانشگاه علم و صنعت ایران
دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1380، دانشگاه تربیت مدرس
يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ، 1382، دانشگاه صنعتي اميركبير
دوازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي،  1384، دانشگاه صنعتي سهند
سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی،  1385، دانشگاه صنعتی شریف
چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1386، دانشگاه شاهد
پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي،1388، دانشگاه علوم پزشكي تهران
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، 1389، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی،  1390، دانشگاه تربیت مدرس
نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکي، 1391، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیستمین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1392دانشگاه تهران
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی، 1394، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

بیست و سومین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1395، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی زيست پزشکی، 1396، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی، 1397، دانشگاه شهاب دانش قم 

و اينك بیست و ششمین كنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسي‌ زیست پزشكي ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي زیست پزشكي و در راستاي تقويت ارتباط بين محققين، دانشجويان و صنعتگران كشور توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ ششم وهفتم آذرماه 1398 برگزار خواهد شد.