برنامه های اجرایی کنفرانس

تاریخ های مهم  بیست و ششمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران به صورت زیر است.

 

زمان برگزاری کنفرانس 6 و 7 آذر ماه 1398
آخرین زمان ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری 31 تیر ماه 1398
اعلام نتیجه اولیه داوری 31 شهریور 1398