برنامه های اجرایی کنفرانس

تاريخ هاي مهم

زمان برگزاری کنفرانس 9 و 10 آذر ماه 1396
آخرین زمان ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری  15 مرداد 1396
اعلام نتیجه اولیه داوری 27 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله تصحیح شده براساس نظر داوران( نسخه نهایی برای چاپ ) 16 مهرماه 1396