برنامه های اجرایی کنفرانس

تاريخ هاي مهم

زمان برگزاری کنفرانس 8 و 9 آذر ماه 1397
آخرین زمان ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری  31 خرداد 1397
اعلام نتیجه اولیه داوری 15 شهریور 1397