برنامه های اجرایی کنفرانس

تاریخ های مهم  بیست و ششمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران به صورت زیر است.

 

زمان برگزاری کنفرانس 6 و 7 آذر ماه 1398
آخرین زمان ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری

14 مرداد ماه 1398

31 مرداد ماه 1398

15 شهریور ماه 1398

اعلام نتیجه اولیه داوری ۲۵ مهر 1398