تماس با ما

خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر ـ دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستي: 4413-15875 ،   كدپستي: 1591634311

دورنگار : 66468186       تلفن دبیرخانه: 64542389-021

ایمیل: icbme2017@icbme.ir