اسکان در اماکن عمومی خوابگاه

دانشجویانی که در نظر دارند در خوابگاههای دانشگاه مستقر شوند توجه داشته باشند که صرفا اماکن عمومی نظیر نمازخانه خوابگاه (بدون امکانات) به تعداد محدودی در اختیار امور خوابگاهها است. لذا توصیه می شود که حتما لباس گرم و وسایل خواب به همراه داشته باشند. پیش بینی میشود که در این مدت هوای تهران سرد باشد.