اطلاعات واریز

اطلاعات واریز به شرح زیر است. شما میتوانید هزینه هر مقاله را از طریق جدول موجود در صفحه راهنمای ثبت نام در کنفرانس مشاهده کنید.

شماره شبا:

IR 89 0180 0000 0000 0030 5732 77

شماره حساب:

30573277

 

بانک تجارت شعبه فلسطین به نام انجمن مهندسی پزشکی ایران

لطفا رسید واریز را با ذکر نام فرستنده و ID مقاله به ایمیل کنفرانس icbme2019@icbme.ir ارسال نمایید.