اطلاعیه در مورد برگزاری کارگاه ها

با سلام

به دلیل مشکل دسترسی به اینترنت تعداد زیادی ازعلاقه مندان به شرکت در کارگاه ها، ثبت نام کارگاه همچنان ادامه خواهد داشت و کارگاه هایی که به حدنصاب برگزاری برسند، بعد از دو روز اجرای کنفرانس برگزار خواهند شد.

اخبار تکمیلی در این مورد به زودی از همین طریق اطلاع داده خواهد شد.