اطلاع رسانی تشکیل کارگاههای روز چهارشنبه 7 آذر

لیست کارگاههای روز چهارشنبه 7 آذر که تشکیل خواهد شد به شرح زیر میباشد:

  • پردازش بر مبنای مدل سیگنال های قلبی
  • تحریک الکتریکی مغز(TES)
  • معرفی سیستم کنترل توجه در انسان از دیدگاه عصب-شناختی و مدل های محاسباتی
  • پردازش سیگنال ERP/EEG در جعبه ابرار EEGLAB
  • آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی