امکان چاپ در مجله Computers and Electrical Engineering

برنامه ریزی شده است که مقالات برتر ارایه شده در کنفرانس در صورت تمایل نویسندگان در مجله Computers and Electrical Engineering که مربوط به انتشاراتElsevier می باشد​ و دارای ضریب تاثیر 2.189 است پس از اصلاحات و بسط چاپ شوند. اطلاعات دقیق تر آن متعاقبا اعلام خواهد شدبدیهی است این مقالات نمی توانند در IEEE ایندکس شوند.