برگزاری بیست و پنجمین کنفراس مهندسی پزشکی ایران در دانشگاه شهاب دانش قم

با تصویب انجمن مهندسی پزشکی ایران بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران (1397) در دانشگاه شهاب دانش قم برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبآ از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.