تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

6 و7 آذر ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل

14 مرداد 1398

15 شهریور 1398

اعلام نتیجه اولیه داوری

۲۵ مهر 1398