تور مجازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر از طریق سایت کنفرانس قابل دسترسی است

تور مجازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر جهت معرفی و آشنایی با دانشگاه از طریق سایت بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی قابل دسترسی است

http://virtualtour.aut.ac.ir