قابل توجه کسانی که مقاله آنها در کنفرانس پذیرفته شده است

 کسانی که مقاله آنها در کنفرانس پذیرفته شده، درصورتیکه در زمان مشخص شده در سامانه ایداس حضور نداشته باشید، مقاله شما بصورت اتوماتیک از لیست مقالات کنفرانس حذف میگردد.
لطفا دقت شود که گواهی حضور بر اساس فرد مشخص شده در سامانه ایداس صادر خواهد شد