لزوم ارائه در کنفرانس برای پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرفته شده است

توجه توجه

پژوهشگران عزیزی که مقاله آنها در کنفرانس پذیرفته شده دقت فرمایند که اگر به هر دلیلی در زمان مشخص شده برای ارائه مقاله خود، در نشست مربوطه حاضر نشوند و آنرا ارائه ننمایند، مقاله آنها از سی دی کنفرانس حذف شده و نمایه نمیگردد.