لوح فشرده حاوی مقالات کنفرانس آماده گردید.

شرکت کنندگان گرامی می توانند جهت دریافت لوح فشرده حاوی مقالات کنفرانس با ایمیل کنفرانس مکاتبه نمایند.

Email: icbme2017 AT icbme.ir

 

 

(تاریخ درج خبر: 1396/10/18)