مقالات پذیرفته شده برای IEEE

باسمه تعالی

به اطلاع محققین گرامی میرساند، لیست مقالات زیر با توجه به نظر داوران جهت نمایه شدن در IEEE انتخاب شده اند. نویسندگان مقالات منتخب در صورت تمایل به نمایه شدن مقاله خود در IEEE لازم است که هزینه نمایه شدن مقاله را به شماره حساب انجمن مهندسی پزشکی ایران واریز نمایند.

مقاله 9   مقاله 12 مقاله 14   مقاله 17 مقاله 19 مقاله 24   مقاله 29 مقاله 33 مقاله 36

مقاله 37 مقاله 39 مقاله 40   مقاله 42 مقاله 43 مقاله 53   مقاله 54 مقاله 58 مقاله 62

مقاله 63  مقاله 66 مقاله 69   مقاله 75 مقاله 81 مقاله 82   مقاله 83 مقاله 87 مقاله 90

مقاله 94  مقاله 95 مقاله 97   مقاله 98 مقاله 102 مقاله 106  مقاله 108 مقاله 109 مقاله 117

مقاله 120  مقاله 127 مقاله 131  مقاله 132 مقاله 137 مقاله 142  مقاله 145 مقاله 146 مقاله 148

مقاله 149  مقاله 134