کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

1

دكتر فریبا بهرامی

 دانشگاه تهران

2

دكتر  حمید بهنام 

دانشگاه علم وصنعت ایران

3

دكتر فرزاد توحیدخواه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دکتر محمدرضا دلیری

دانشگاه علم وصنعت ایران

5

دكتر ادموند زاهدی

British Columbia Institute of Technology

6

دکتر عاطفه سلوک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

دكتر زهرا صفائیپور

Whittier College

8

دكتر حمید عرب نیا

University of Georgia

9

دكتر عماد فاطمی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

10

دكتر فرزان قالیچی

دانشگاه صنعتی سهندتبریز

11

دكتر محمدحسن مرادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

12

دكتر علی مطیع نصرآبادی

دانشگاه شاهد

13

دكتر ملیکه نبئی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

14

دکتر وحید شالچیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

15

دکتر سید حجت سبزپوشان

دانشگاه علم و صنعت ایران

16

دکتر ابوذر غفاری

دانشگاه علم و صنعت ایران

17

دکتر بهراد نوعدوست

University of Utah

18

دکتر محمد رضا نصیری اوانکی

Wayne State University

19

دکتر ساسان محمودی

University of Southampton

20

دکتر ندا ناطق

University of Utah