کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

1

دکتر محمد علی احمدی پژوه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

دكتر مهناز اسکندری      

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

دکتر مهدی بستان شیرین 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

دكتر فریبا بهرامی

 دانشگاه تهران

5

دكتر  حمید بهنام 

دانشگاه علم وصنعت ایران

6

دكتر علی اصغر بهنام قادر

پژوهشگاه مواد وانرژی

7

دکتر محمد پرنیانپور 

 دانشگاه صنعتی شریف

8

دكتر محمد پویان 

دانشگاه شاهد

9

دكتر فرزاد توحیدخواه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10

دكتر مهیارجهان توکلی

Ryerson University

11

دکتر علی توکلی گلپایگانی

موسسه ملی استاندارد

12

دکتر اسماعیل جباری 

University of Southern California

13

دکتر مصطفی چرمی

دانشگاه زنجان

14

دكتر غلامعلی حسین زاده

دانشگاه تهران

15

دكتر محمدتقی خراسانی 

پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران

16

دکتر سبلان دانشور 

دانشگاه تبریز

17

دکتر محمدرضا دلیری

دانشگاه علم وصنعت ایران

18

دكتر ادموند زاهدی

British Columbia Institute of Technology

19

دکتر عاطفه سلوک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20

دكتر محمدباقر شمس اللهی

دانشگاه صنعتی شریف

21

دکتر سعید صانعی

Nottingham Trent University

22

دكتر زهرا صفائیپور

Whittier College

23

دكتر مهران صولتی هشجین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

24

دكتر حمید عرب نیا

University of Georgia

25

دكتر عماد فاطمی زاده

دانشگاه صنعتی شریف

26

دكتر ناصر فتورائی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27

دكتر فرزام فرهمند

دانشگاه صنعتی شریف

28

دكتر سیدمحمد فیروزآبادی

دانشگاه تربیت مدرس

29

دكتر فرناز قاسمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

30

دكتر فرزان قالیچی

دانشگاه صنعتی سهندتبریز

31

دكتر محمدحسن مرادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

32

دكتر علی مطیع نصرآبادی

دانشگاه شاهد

33

دكتر ملیکه نبئی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34

دکتر عبدالمعین اسقایی

University of Goettingen

35

دكتر وحیدرضا نفیسی

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

36

دكتر مهدی نویدبخش

دانشگاه علم وصنعت ایران

37

دکتر عطاالله هاشمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

38

دکتر جان وبستر 

University of Wisconsin-Madison

39

دكتر منصور ولی 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

40

دکتر هربرت وویت

Boston University

41

دکتر مهدی بهروزی

Ruhr University Bochum

42

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

دانشگاه علم و صنعت ایران

43

دکتر وحید شالچیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

44

دکتر سید حجت سبزپوشان

دانشگاه علم و صنعت ایران

45

دکتر ابوذر غفاری

دانشگاه علم و صنعت ایران

46

دکتر ساسان آسیایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

47

دکتر علیرضا خاوندی

دانشگاه علم و صنعت ایران

48

دکتر مرتضی تمیزی فرد

دانشگاه علم و صنعت ایران

49

دکتر محمد حق پناهی

دانشگاه علم و صنعت ایران

50

دکتر نوید ارجمند

دانشگاه صنعتی شریف

51

دکتر سینا شامخی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

52

دکتر بهراد نوعدوست

University of Utah

53

دکتر محمد رضا نصیری اوانکی

Wayne State University

54

دکتر ساسان محمودی

University of Southampton

55

دکتر ندا ناطق

University of Utah

56

دکتر مجید مهاجرانی

University of Lethbridge