کمیته علمی

عنوان    نام نام خانوادگي             دانشگاه
دكتر    وحید  ابوطالبی                دانشگاه یزد
دکتر  حسین استکی                    پژوهشگاه دانش های بنیادی
دكتر   مهناز  اسکندری                دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر   حسین بهاروند                  پژوهشگاه رویان
دكتر   فریبا  بهرامی                  دانشگاه تهران
دكتر    حمید  بهنام                   دانشگاه علم و صنعت ایران
دكتر علی اصغر  بهنام قادر         پژوهشگاه مواد و انرژی
دكتر رضا بوستانی                    دانشگاه شیراز
دکتر علی پاشایی                     دانشگاه بوردو فرانسه

دکتر محمد پرنیان پور                دانشگاه صنعتی شریف

دكتر محمد  پویان                     دانشگاه شاهد

دکتر مجید پولادیان                دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمد تفضلی شادپور         دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر فرزاد  توحیدخواه               دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر جهان  توکلی                   دانشگاه ریرسون کانادا
دكتر مهیار  جان احمدی             دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر اسماعیل جباری                 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا
دكتر امیرهمایون  جعفری           دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مصطفی چرمی                دانشگاه زنجان
دكتر غلامعلی  حسین زاده          دانشگاه تهران
دكتر محمد تقی  خراسانی            پژوهشگاه پلیمر و رنگ
دکتر سبلان دانشور                    دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا دلیری                 دانشگاه علم و صنعت ایران
دكتر ادموند  زاهدی                    دانشگاه ملی مالزی
دکتر عاطفه سلوک                    دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر محمد علی سنجری              دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر امیر شاملو                       دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدعلی شکرگزار              انستیتو پاستور
دكتر محمدباقر  شمس اللهی         دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید صانعی                    دانشگاه سوری انگلیس
دكتر زهرا  صفائی پور               دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دكتر مهران  صولتی هشجین        دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا عبیدیان            دانشگاه پن استیت امریکا
دكتر حمید  عرب نیا                دانشگاه جرجیا
دکتر  علی غفاری                  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دكتر عماد فاطمی زاده             دانشگاه صنعتی شریف
دكتر ناصر  فتورائی               دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر فرزام  فرهمند                 دانشگاه صنعتی شریف
دكتر سید محمد  فیروزآبادی       دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد فیروزمند                سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
دكتر فرناز  قاسمی                 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر فرزان  قالیچی                دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر مهران  کسری                دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد کیوان راد              دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی مالکی                    دانشگاه سمنان
دكتر بابک  محمدزاده اصل       دانشگاه تربیت مدرس
دكتر منیژه  مختاری دیزجی       دانشگاه تربیت مدرس
دكتر محمد حسن  مرادی          دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر علی  مطیع نصرآبادی       دانشگاه شاهد
دكتر امین  مهنام                    دانشگاه اصفهان

دکترمحمد نیکخو                دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دكتر ملیکه  نبئی                    دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر وحید رضا  نفیسی            سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
دكتر هانیه  نوجه دهیان            دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دكتر مهدی  نویدبخش             دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هانیه  نیرومند اسکویی      دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر عطاالله هاشمی                دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر جان وبستر                     دانشگاه ویسکانسین امریکا
دكتر منصور  ولی                  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر هربرت وویت                 دانشگاه بوستون امریکا

دکتر مهدی کراری                          موسسه آموزش عالی شهاب دانش