کمیته اجرایی

آقای دکتر محمد رضا دلیری

مسئولیت: دبیر کمیته اجرایی

______________________

آقای دکتر حمید بهنام

مسئولیت: دبیر کمیته علمی 

________________________​

آقای دکتر ناصر فتورایی

مسئولیت: رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران 

آقای دکتر سید حجت سبزپوشان

مسئولیت: دبیر کمیته ارتباط با صنعت

________________________​

آقای دکتر مهدی نویدبخش

مسئولیت: دبیر کمیته روابط بین الملل و سخنرانی های کلیدی 

________________________​

آقای دکتر وحید شالچیان

مسئولیت: دبیر کمیته مالی و پشتیبانی 

________________________​

آقای دکتر ابوذر غفاری

مسئولیت: دبیر کمیته انفورماتیک و انتشارات 

________________________​

آقای مهندس مهرداد کاشفی

مسئولیت: مسئول دبیرخانه و روابط عمومی  

________________________​

خانم مهندس علویه میرفتح اللهی

مسئولیت: مسئول نمایشگاه و کارگاه های آموزشی 

________________________​

آقای مهندس رضا فوده

مسئولیت: مسئول کمیته دانشجویی

________________________​