کمیته اجرایی

دکتر مهدی کراری

مسئولیت: ریاست کنفرانس ( ریاست دانشگاه شهاب دانش)

دکتر سیدامین سلامتیان

مسئولیت: دبیرکنفرانس

دکتر ناصر فتورائی

مسئولیت: رئیس انجمن مهندسی پزشکی ایران

دکتر عباس نصیرایی مقدم

مسئولیت: رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر فرزاد توحیدخواه

مسئولیت: رئیس کمیته علمی

دکتر گلنوش عبائی

مسئولیت: دبیرعلمی

دکتر سیدامین سلامتیان و مهندس محمدحسین عارف

مسئولیت: دبیر اجرائی

آقای محمدحسین داودی

مسئولیت: مالی

آقای مجتبی اخلاقی

مسئولیت: روابط عمومی

دکتر گلنوش عبائی و مهندس محمدحسین عارف

مسئولیت: اطلاع رسانی و دبیرخانه

مهندس سیدفرید موسوی پور و مهندس زهره آگین

مسئولیت: امور نمایشگاه

مهندس محمدحسین عارف و خانم فائزه رحمتی

مسئولیت: کتابچه کنفرانس

دکتر گلنوش عبائی و مهندس سارا براتی

مسئولیت: سایت دبیرخانه EDAS

دکتر مهدی رضائی استخروئیه

مسئولیت: پایان نامه های برتر

مهندس محمدحسین عارف

مسئولیت: ثبت نام

مهندس سیده الهه سادات عبدالکریمی و مهندس صحفی

مسئولیت: ایده بازار