کمیته اجرایی

دکتر سیداحمد معتمدی

مسئولیت: ریاست کنفرانس ( ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دکتر ناصر فتورائی

مسئولیت: ریاست کنفرانس( رئیس انجمن مهندسی پزشکی)

دکتر ناصر فتورائی

مسئولیت: دبیر کنفرانس (ریاست دانشکده مهندسی پزشکی)

دکتر فرزاد توحیدخواه

مسئولیت: دبیر علمی

دکتر مهناز اسکندری

مسئولیت: دبیر اجرائی

مهندس فاطمه حضرتی

مسئولیت: مالی و دبیرخانه

مهندس فاطمه حضرتی

مسئولیت: روابط عمومی

دکتر عاطفه سلوک

مسئولیت: کارگاه و نمایشگاه

مهندس عاطفه جنت بابائی

مسئولیت: کتابچه کنفرانس

مهندس سارا براتی

مسئولیت: سایت دبیرخانه EDAS

دکتر رعنا ایمانی

مسئولیت: پایان نامه های برتر

دکتر بستان شیرین

مسئولیت: ثبت نام

دکتر مهدی شفیعیان

مسئولیت: روابط بین الملل