اسکان

جهت اسکان شرکت کنندگان محترم امکانات خاصی در نظر گرفته نشده است ولیکن با امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص اسکان در اماکن عمومی خوابگاه ها هماهنگی صورت گرفته است. آقای مهندس سعید بهرامی به عنوان مسئول هماهنگی اسکان saeid_Bahrami@ معرفی می گردند