برنامه زمانبندی کنفرانس در سایت قابل دسترسی است

برنامه زمانبندی کنفرانس در روزهای برگزاری کنفرانس به شرح زیر اعلام می گردد