ایاب و ذهاب روزهای کنفرانس

برای رفاه حال شرکت کنندگان عزیز در کنفرانس، سرویس رفت (ساعت 6:00 صبح)  وبرگشت (5 بعد از ظهر) رایگان از ترمینال جنوب و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مقصد دانشگاه شهاب دانش محیا شده است. خواهشمند است کسانی که تمایل به استفاده از سرویس را دارند حداکثر تا تاریخ 15 آبان 1397 مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، محل سوار شدن (ترمینال جنوب/دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و شماره تلفن خود را به آدرس ایمیل کنفرانس icbme2018@icbme.ir ارسال نمایند.