تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات به مدت دو هفته تا تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ تمدید شد.