نشست های تخصصی

 نشستهاي تخصصي کنفرانس به شرح زیر اعلام میگردد:

 

                                                         نشست های روز پنجشنبه

                                                                نشست های روز جمعه