نشست های تخصصی

 نشستهاي تخصصي  در زمان افتتاحيه، حين كنفرانس و اختتاميه متعاقباً اعلام خواهد شد.