ثبت نام

ثبت نام

 برای ثبت نام و شرکت در کنفرانس پس از پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس با دبیرخانه کنفرانس هماهنگ نمایید. برای زمانبندی ثبت نام لطفاً به صفحه اصلی رجوع کنید .

  • در سایت اینترنتی کنفرانس محل مشخصی برای ثبت نام در نظر گرفته نشده است. برای ثبت نام کافی است که پس از پرداخت هزینه،  مشخصات فردی، فیش واریزی را به همراه مدارک دیگر به دبیرخانه کنفرانس به نشانی (icbme2021@icbme.ir) ایمیل کنید.
  • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً از طریق ایمیل کنفرانس با ایمیل کنفرانس به نشانی (icbme2021@icbme.ir) مکاتبه فرمایید.