تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

سخنرانی ها و ارائه مقالات کنفرانس در روز های پنجشنبه و جمعه 4 و 5 آذر 1400 و کارگاه های تخصصی در روز چهارشنبه 3 آذر 1400 برگزار می شوند.