راهنمای ارسال مقاله

راهنمای ارسال مقاله

لطفاً جهت ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایید.

  1. با استفاده از الگوی فارسی/ انگلیسی مقالات که در انتهای این بخش قرار داده شده است، متن مقاله خود را آماده کنید.
  2. برای ارسال مقالات، مقاله خود را درسامانه ایداس ​بارگذاری نمایید. 
  3. دریافت مقاله صرفاً در مهلتمقرر و از طریق سامانه ایداس انجام می پذیرد و از پذیرش مقالات ارسالی توسط ایمیل معذوریم.
  4. برای همه مقالات (هم فارسی و هم انگلیسی) باید عنوان، چکیده و کلمات کلیدی را صرفا به زبان انگلیسی در سامانه وارد کنید . ضروری است که نویسندگان مقالات فارسی هم، ترجمه انگلیسی همه موارد از جمله عنوان، چکیده و کلمات کلیدی را در پرونده مقاله خود در سامانه ایداس وارد نمایند. بخش انگلیسی کتابچه دو زبانه کنفرانس و لوح فشرده از این نوشتار بدون انجام ویرایش تهیه خواهد شد.
  5. برای تمامی مقالات هنگام ارسال فایل مقاله باید ابتدا یک فایل چکیده به زبان فارسی ارسال شود.
  6. در مرحله وارد کردن مشخصات مقاله، توجه داشته باشید که حتما پاسخ مربوط به زبان مقاله را به درستی پاسخ دهید.
  7. توجه فرمایید اسامی، نشانی (دانشگاه و ...) و ایمیل همه نویسندگان در سامانه ایداس به درستی وارد شده باشد. از ساختن حساب کاربری جدید برای افرادی که حساب کاربری دارند خودداری فرمایید.
  8. لطفاً دقت فرمایید مقالاتی که این موارد را رعایت نکرده باشند، در برنامه کنفرانس، لوح فشرده و کتابچه کنفرانس بصورت صحیح وارد نمی‌شوند و مسئولیت آن به عهده نویسنده خواهد بود.