یست و هشتمين کنفرانس ملی و ششمين کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي گردد. 

یست و هشتمين کنفرانس ملی و ششمين کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي گردد. 

یست و هشتمين کنفرانس ملی و ششمين کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران 4 و 5 آذر 1400 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي گردد.