اخبار

خلاصه اخبار

یست و هشتمين کنفرانس ملی و ششمين کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي گردد. 

Jan 25, 2021

یست و هشتمين کنفرانس ملی و ششمين کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران 4 و 5 آذر 1400 در دانشگا...

ICBME 2021