پوستر همایش

تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

6 و7 آذر ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل

 31 تیر 1398

14 مرداد 1398

31 مرداد 1398

اعلام نتیجه اولیه داوری

31 شهریور 1398