پوستر همایش

تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری کنفرانس

8 و9 آذر ماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل

 31 خرداد 1397

اعلام نتیجه اولیه داوری

15 شهریور1397