پوستر همایش

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری   کارگاه ها

3 آذر 1395

تاریخ برگزاری کنفرانس

4 و5 آذر ماه 1395

آخرین مهلث ارسال مقاله کامل و پرداخت حق داوری

یک شنبه 31 مرداد 1395

اعلام نتیجه اولیه داوری

شنبه 27 شهریور1395

آخرین مهلت ارسال مقاله تصحیح شده بر اساس نظر داوران(نسخه نهایی برای چاپ)

اعلام خواهد شد